Wachtdienst - Garde

Wachtdienst voor patiënten ingeschreven in Medikuregem

 

Wenst u een arts te zien? Maak dan een afspraak aan het onthaal of via telefoon tijdens de openingsuren. Voor werk/school attesten, bel voor 10 u

 

02/522 32 87 (24u/24 en 7d/7)

 

Heeft u toch dringend een arts nodig buiten de openingsuren ?

 

Kan u zich verplaatsen ?

 

  • Op zaterdag van 10u tot 12u (niet in juli augustus) is er consultatie in Medikuregem, enkel voor spoedgevallen

 

  • Op vrijdagavond van 19h tot 24h en zaterdag en zondag van 8h tot 24h kan je terecht bij de tweetalige huisartswachtpost

       ATHENA : Jos de Brouchovenstraat 2 te Brussel

 

Kan u zich niet verplaatsen

 

  • Bel dan naar Medikuregem 02/522 32 87of de wachtdienst op het nummer 02/201.22.22

 

  • Wees geduldig tot er geantwoord wordt

 

  • Geef volgende info door : Naam, telefoon, adres en reden oproep.

 

Tijdens de week komt u terecht bij de wachtdienst van Medikuregem.

 

Een dokter van Medikuregem zal je terugbellen en zo nodig op dringend bezoek komen.

 

Tijdens het weekend komt u terecht bij de Brusselse 2-talige wachtdienst (GBBW). Een dokter zal zo nodig op dringend bezoek komen. U zal de arts moeten betalen. Met klevertje van de mutualiteit en je rekeningnummer, kunt u via het onthaal een terugbetaling aanvragen.

 

De link naar de Brussels wachtdienst : GBBW

 

Le service de garde pour les patients inscrits à Medikuregem

 

Vous souhaitez consulter un médecin ? Veuillez alors prendre rendez-vous à l’accueil ou par téléphone pendant les heures d’ouverture.Pour les attestations de travail ou scolaires, appelez avant 10h.

 

02/522 32 87(24h/24 et 7j/7)

 

Vous avez quand même besoin d’un médecin en urgence en dehors des heures d’ouverture ?

 

Vous pouvez vous déplacer ?

 

  • Le samedi de 10h à 12h (pas en juillet et août) il y a des consultations à Medikuregem, mais que pour les urgence

 

  • Le vendredi soir de 19h à minuit et le samedi et dimanche de 8h à minuit, vous pouvez vousadresser au poste de garde bilingue ATHENA: Rue Jos de Brouchoven 2 à 1000 Bruxelles

 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?

 

  • Appelez le numéro 02/522 32 87 Medikuregem ou 02/201.22.22 garde.

 

  • Patientez jusqu’à ce qu’on vous réponde

 

  • Donnez les infos suivantes: nom, numéro de téléphone, adresse et raison de l’appel

 

En semaine, le service de garde de Medikuregem est disponible.

 

Un médecin de Medikuregem vous rappellera et si nécessaire, se déplacera en urgence vers votre domicile.

 

En week-end, le service de garde bilingue de Bruxelles est disponible (GBBW)Un médecin viendra en urgence à domicile si nécessaire.Vous devrez payer le médecin. Avec une vignette de la mutualité et votre numéro de compte,vous pourrez demander un remboursement à l’accueil.

 

Le liens vers le service de garde Bruxellois : GBBW

Copyright @ All Rights Reserved Medikuregem

Webmaster: Kristof Thues

Privacyverklaring